Aktywna rola eksperymentatora

Eksperyment przebiega w formie rozmowy, a więc aktywna rola eksperymentatora jest bardzo istotna – za pomocą odpowiednich pytań może on zbadać prawidłowość i głębokość rozumienia przez chorego przenośnego znaczenia oraz wyjaśnić występujące trudności. Dlatego należy zwracać uwagę na stawiane badanemu pytania.

Najpoważniejszym zaburzeniem myślenia, które można stwierdzić za pomocą pisanego eksperymentu jest całkowite niezrozumienie umownego znaczenia, dosłowne wyjaśnianie przysłowia czy metafory. Badaniu rozumienia przenośnych znaczeń poświęcono wiele prac zarówno radzieckich, jak i zachodnich autorów. Na przykład w pracach Wygotskiego i Piageta, wykazane zostały związki między rozumieniem przenośnych znaczeń a poziomem tworzenia pojęć. Trudności w rozumieniu przenośnego sensu przysłów i metafor uwarunkowane są nie tylko obniżeniem poziomu uogólniania, ale i innymi czynnikami (nieadekwatnym stosunkiem chorego do podstawionego przed nim zadania, zaburzoną dynamiką myślenia, niedostatecznym poziomem wiadomości chorego).

Nie zatrzymując się tu na wszystkich tych czynnikach (będzie o nich mowa w następnych rozdziałach), chcemy pokazać, że chorzy, którzy nie potrafili wyodrębnić uogólnionej cechy w eksperymencie polegającym na klasyfikacji przedmiotów, często nie potrafili też przekazać przenośnego sensu przysłów. „Kuj żelazo póki gorące” oznacza, według jednego z chorych, że „żelaza nie można kuć, kiedy jest ono zimne”.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>