Analiza zaburzeń organizacji motywów w niektórych chorobach

Przytoczony w rozdziale VII materiał wykazał, że zaburzenie osobowości polega nie na wyzwoleniu potrzeb biologicznych (potrzeba alkoholu czy morfiny nie jest ani organiczna, ani wrodzona), a na zaburzeniu organizacji potrzeb, ukształtowanych w ciągu życia. Degradacja osobowości polega na tym, że zaburzona zostaje sama, społecznie uwarunkowana, potrzeba: staje się ona mniej upośredniona, mniej uświadomiona, zanika hierarchiczna organizacja motywów, zmienia się ich funkcja senso- twórcza, zanikają motywy odległe. Analiza zaburzeń organizacji motywów w niektórych chorobach może być argumentem potwierdzającym słowa Leontiewa mówiące o tym, że człowiek „nie ogranicza się do zaspokajania swych potrzeb, powstałych nie wiadomo ile milionów lat temu. Dąży on do osiągnięcia celów, często bardzo dalekich od pierwotnych potrzeb biologicznych”.

Reasumując, należy podkreślić, że psychologiczna analiza różnych form zaburzenia działania chorych psychicznie stanowi cenny materiał, który powinien być uwzględniony przy budowie teorii psychologicznej, szczególnie przy badaniu tak złożonego problemu jak organizacja sfery potrzeb i motywacji. Nie oznacza to, że należy wyprowadzać prawa rozwoju i kształtowania się sfery motywacyjnej człowieka zdrowego, z praw rozwoju motywów

i cech osobowości chorego, jak robią to psychologowie zachodni. Przeciwnie, materiał patologiczny świadczy o różnicach w hierarchii i znaczeniu motywów ludzi chorych i zdrowych. Badanie zaburzeń osobowości i funkcjonowania poznawczego potwierdza ogólną tezę psychologii radzieckiej, że kształtowanie się jakiejkolwiek formy działania nie wywodzi się bezpośrednio z mózgu, a przebywa długą i złożoną drogę formowania się podczas życia, drogę, w której przeplatają się spostrzeżenia naturalnych cech i stosunków między przedmiotami i zjawiskami oraz doświadczenia i normy społeczne.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>