>Badania zaburzeń pamięci podyktowane są praktycznymi potrzebami kliniki psychiatrycznej.

Z jednej strony można tu wymienić prace wielu współczesnych autorów zachodnich, którzy ograniczyli się do stwierdzenia istnienia lub też braku organizacjji zapamiętywania przy zaburzeniach psychicznych (Bergson, Kanto, 1960 Osborn, 1960 Wallach, Underwood, 1964 i in.)r oraz poglądy współczesnych zwolenników psychologii postaci scalających podstawowe pojęcia tej szkoły (Spitz, 1966) z drugiej — propozycje radzieckich psychologów analizujących treściowe elementy działań mne- stycznych i ich składników motywacyjnych (Leontiew, 1931, 1959 Birenbaum, Majerowicz, 1938 Zeigarnik, 1958, 1962 Łuria, 1962, Bieżaniszwili, 1967 Bondariew, 1969 i in.).

Badania patologii pamięci mają istotne znaczenie teoretyczne, ponieważ pozwalają wyjaśnić, jakie struktury i czynniki biorą udział w przebiegu procesów mnestycznych u ludzi zdrowych, oraz pomagają w ustaleniu współzależności występujących między zaburzeniem a rozwojem psychiki. Pozwala to porównywać dane dotyczące zaburzonych ogniw działania mnestycznego z – opracowanym przez Wygotskiego, Leontiewa, Smirnowa, Zinczen- kę i innych psychologów radzieckich – systemem poglądów na kształtowanie się procesów pamięci.

Badania zaburzeń pamięci podyktowane są również praktycznymi potrzebami kliniki psychiatrycznej. Nierzadko otrzymane w eksperymencie patopsychologicznym dane dotyczące tego rodzaju zaburzeń nie są zgodne z ich obrazem przedstawionym przez samego chorego pacjenci skarżą się np. na pamięć, której defekty przeszkadzają im w pracy, podczas kiedy w warunkach eksperymentalnych zaburzenia te nie występują. Kiedy indziej znów, chorzy pomyślnie radzą sobie ze swymi obowiązkami zawodowymi wymagającymi dobrej pamięci, a badania psychologiczne wykazują jej zaburzenia. Analiza takich niezgodności jest często bardzo ważna dla diagnozy różnicowej, oceny zdolności do pracy zawodowej, dla wyboru działań terapeutycznych. Badania tego rodzaju są też pomocne przy ustalaniu pewnych pojęć w psychiatrii i psychologii. Fakty te świadczą o tym, że u podstaw zaburzeń pamięci leżą bardzo różnorodne czynniki, które powinny być poddane analizie psychologicznej. Analiza taka może być po-

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>