Badanie Korobkowej

Zaburzenia zdolności do wysiłku umysłowego. Zaburzenia czynności psychicznych mają, jak powiedzieliśmy w poprzednich rozdziałach, różny charakter. W badaniach psychologicznych analizie podlegają z reguły zaburzenia procesów poznawczych (głównie myślenia), niewiele natomiast prac poświęconych jest analizie zaburzeń osobowości.

Należy jednak podkreślić, że analiza zaburzeń psychicznych w sferze poznawczej i osobowościowej nie jest .wyczerpująca. Nie jest bowiem słuszne sprowadzanie całej różnorodności zaburzeń psychicznych do zmian procesów poznawczych i motywacyjnych.

U wielu chorych eksperyment nie wykazał zaburzeń systemu pojęć chorzy rozwiązywali zadania wymagające syntezy i uogólniania, ich skojarzenia były prawidłowe. Prawidłowy był też stosunek do eksperymentu. Równocześnie jednak nie potrafili oni w sposób trwały stosować jednej, prawidłowej metody działania, robili błędy. Można w takich wypadkach mówić o zaburzeniach zdolności do wysiłku umysłowego.

Problemowi temu poświęcone są szerokie badania psychologów Instytutu Ekspertyz Zdolności do Pracy, którzy wyodrębnili różne czynniki, leżące u podstaw zaburzenia zdolności do pracy. Jeszcze w 1936 r. Kogan wysunął tezę, że u wielu chorych pod-stawowym czynnikiem obniżającym zdolność do pracy jest zawężenie pojemności uwagi, niemożność jednoczesnego reagowania na kilka bodźców. Okazało się przy tym, że chorzy zachowali przede wszystkim nawyki i umiejętności niezbędne do jednorodnych działań umysłowych. Fakt ten ukierunkował poszukiwania specyficznych metod badania eksperymentalnego.

Problemowi zaburzeń zdolności do pracy poświęcone jest interesujące badanie Korobkowej (45), w którym definiuje ona zdolność do pracy jako możliwość długotrwałego, systematycznego społecznie użytecznego działania i przytacza następującą klasyfikację przejawów zaburzonej zdolności do pracy: zaburzenie celu, dowolności zakresu regulacji czynionych wysiłków oraz zaburzenie dynamiki działania.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>