Funkcjonowanie mechanizmów psychicznych

U podstaw kształtowania się osobowości chorego leżą prawa psychologiczne (mechanizmy), zbieżne w wielu punktach z prawami normalnego rozwoju psychicznego. Jednak proces chorobowy (encefalopatia alkoholowa, narastające otępienie przy padaczce itp.) stwarza specyficzne, nie występujące w normalnym rozwoju, warunki funkcjonowania mechanizmów psychicznych, które doprowadzają do nieprawidłowego, patologicznego rozwoju osobowości.

Również biologiczne właściwości choroby nie są prostymi, bez-pośrednimi przyczynami zaburzeń psychicznych. Zmieniają one przebieg procesów psychicznych, tworzą warunki, w których powstaje proces formowania osobowości patologicznej. Twierdzenie takie zgodne jest z ogólnymi założeniami psychologii radzieckiej. Leontiew podkreśla, że biologicznie dziedziczone cechy składają się na jeden tylko (choć niezwykle istotny) czynnik kształtowania się funkcji psychicznych. Podstawowy warunek ich powstania to opanowanie stworzonego przez ludzkość świata przedmiotów

i zjawisk. W kształtowaniu się nieprawidłowości rozwojowych uczestniczą zarówno czynniki biologiczne, jak i społeczne, ale ich rola znacznie się zmienia. Jak podkreślał Rubinsztejn, przyczyny zewnętrzne działają poprzez warunki wewnętrzne. O ile jednak w normalnym rozwoju przyczyny zewnętrzne (oddziaływania społeczne w pełnym sensie tego słowa) doprowadzają do adekwatnego odzwierciedlania rzeczywistości, to choroba stwarza szczególne warunki dla procesów psychicznych, które doprowadzają do nieprawidłowego spostrzegania otoczenia i w następstwie cło kształtowania się i utrwalania nieprawidłowego stosunku do świata, do powstania patologicznych cech osobowości.

W niektórych chorobach coraz bardziej ograniczona jest aktywność potrzeb i motywów, wymagających dla swojego zaspokojenia złożonej działalności organizacyjnej. Na czoło wysuwają się te potrzeby, które mogą być zaspokajane za pomocą działania bezpośredniego, a ich powstawanie przypomina tworzenie się uzależnień (od alkoholu, narkotyków).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>