Poszczególne wypadki i wysoki poziom uogólniania

Osiągając w poszczególnych wypadkach wysoki poziom uogólniania, czasami kierują się nie-prawidłowymi, przypadkowymi skojarzeniami. Wahania te mają różny charakter. 1. Bardzo często występuje przeplatanie się związków uogólnionych i konkretno-sytuacyjnych. Przytoczymy kilka przykładów.

Czytaj więcej

Podstawowe błędy chorych, którzy udają

Od razu po usłyszeniu instrukcji chorzy protestują: „tu nie ma nic zbytecznego, wszystkie przedmioty są potrzebne”. Chora D. po obejrzeniu rysunku trzewika, pantofla, buta z cholewami i nogi, oświadcza: „Przepraszam, tu nie ma nic zbędnego. To jest ludzka noga, na nią można nałożyć pantofle, i trzewiki, i but z cholewami… Tak, pończoch tu nie ma… Jeżeli to jest damska noga, to pantofelek… Dla mężczyzny jest lepszy but z cholewą, tak sądzę”. Kiedy zaś eksperymentator proponuje odrzucić nogę, ponieważ jest ona częścią ciała a pozostałe trzy przedmioty reprezentują obuwie, chora śmieje się: „Cóż to, pan żartuje, nie rozumiem”. „Czy można nogę usunąć? Gdyby człowiek nie miał nogi, to po co mu obuwie”. Takie niezrozumienie umowności występuje szczególnie wyraźnie przy wyjaśnianiu przez chorych sensu przysłów i metafor.

Czytaj więcej

Pobyt w szpitalu

W 1958 r. przepił ubranie, które za własne pieniądze kupił dla niego psychiatra rejonowy. W stanie upojenia jest cyniczny, agresywny, urządza awantury na ulicy.

Pobyt w szpitalu nie dłuży mu się. Żąda szacunku, ma zawyżoną samoocenę: uważa, że ma talent aktorski, że jest niepospolitym człowiekiem. Ordynarny wobec personelu,

Czytaj więcej

Po wykonaniu dwóch krzyżujących się cięć

Technika operacji. Wykonuje się poprzeczne cięcie u podstawy warg sromowych łub w przypadkach z przetoką pi-zedsionkową, okalające jej ujście. Krawędź ujścia zostaje uchwycona kilkoma szwami, po czym uruchamia się odbytnicę, oddzielając ją delikatnie od mięśnia łonowo-odbytniczego z tyłu i boków oraz od pochwy z przodu. U dzieci z przetoką pochwową odcina się ujście przetoki i zeszywa ścianę pochwy szwami z deksonu. Dalsze preparowanie przedniej ściany odbytnicy od ściśle przylegającej tylnej ściany pochwy prowadzi się na ostro nożyczkami, ku górze, do uzyskania odpowiedniego uruchomienia (ryc. 12-60).

Czytaj więcej

Operacja z dostępu krzyżowego (Stephens 1953-1971)

Po założeniu twardego cewnika do pęcherza lub rozszerzadla Hegara do pochwy dziecko układa się na brzuchu z miednicą uniesioną na worku z piaskiem.

Cięcie w linii pośrodkowej krzyżowej zaczyna się powyżej połączenia krzyżowo- -guzicznego, a kończy 2 cm od miejsca odbytu. Rozdziela się poprzecznie chrząstkę połączenia krzyżowo-guzicznego i poszerza cięcie 1 cm ku bokom (szersze cięcie uszkodzi kroczową gałązkę 4 nerwu krzyżowego). Przecina się w linii pośrodkowej tylną część dźwigacza odbytu i hakiem odsuwa części miękkie od końca kości krzyżowej. Przecina się w linii pośrodkowej powięź pokrywającą zagłębienie kości krzyżowej i otwiera przestrzeń naddźwigaczową (ryc. 12-52).

Czytaj więcej

Operacja przetoki odbytniczo-stekowej według Peny

Wstępny etap operacji jest taki sam jak operacji poprzedniej. Przecina się tylną ścianę odbytnicy i kanału steku, uwidaczniając ujście odbytnicy, pochwy i cewki (ryc. 12-58 a, b).

Rozdziela się ścisłe połączenie przedniej ściany odbytnicy z tylną ścianą pochwy. W tym celu zakłada się wiele szwów z jedwabiu 6-0 na błonę śluzową przedniej ściany odbytnicy, po czym ostrożnie rozdziela ku górze obie ściany. Po uzyskaniu długości jelita wystarczającej dla swobodnego sprowadzenia przystopuje się do

Czytaj więcej

Ocena zaburzeń

Zmiany te mogą powstać na podłożu zwężenia ujścia lub braku dostatecznej kontroli. Długotrwałe niewystarczające opróżnianie jelita prowadzi do powstania wtórnej okrężnicy olbrzymiej.

Poza tym upośledzenie umysłowe, zaburzenia neurowegetatywne i emocjonalne również mogą być przyczyną nietrzymania stolca. Zdarza się, że brutalne, forsowne rozszerzania pozostawiają uraz, przyczyniają się do niechętnego korzystania z toalety, zatrzymywania stolca i negatywnych, nadmiernych reakcji przy wszystkich manipulacjach w okolicy odbytu, nawet wyłącznie higienicznych (Stephens 1971, Nixon 1974-78, Stelzner 1976) (5, 28, 29, 37, 38, 46).

Czytaj więcej

Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia

Nasze badania (26) wykazują, że zaburzenia procesu uogólniania nie są jedynym rodzajem zaburzeń myślenia. Więcej nawet, najczęściej spotykane zaburzenia myślenia nie sprowadzają się do rozpadu pojęć stany chorobowe mózgu prowadzą najczęściej do zaburzeń dynamiki myślenia.

Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia. W badaniach psychiatrycznych mówi się co prawda często o charakterze

Czytaj więcej

Nawrót przetoki odbytniczo-cewkowej

Zdarzają się zwężenia lub uchyłki cewki moczowej w miejscu przetoki jako skutek błędów technicznych podczas jej rozdzielania i zaopatrywania.

Nawrót przetoki odbytniczo-cewkowej jest poważnym powikłaniem, które wynika z jej przeoczenia, nieodpowiedniego zamknięcia lub niesprawnego odprowadzenia moczu w okresie gojenia. Martwica z niedokrwienia, cofnięcie przedniej ściany odbytnicy lub zakażenie rany mogą być przyczyną tego trudnego w leczeniu powikłania.

Czytaj więcej

Myślenie aktywne a rozpoznanie choroby

Te ogólne tezy filozofii marksistowsko-leninowskiej legły u podstaw poglądów psychologii radzieckiej dotyczących natury procesów psychicznych, w tym również myślenia. Myślenie jest szczególną formą działania, kształtującą się w praktyce, w której staje przed człowiekiem konieczność rozwiązania jakiegoś zadania.

Dla zrozumienia natury czynności myślowych duże znaczenie ma poznanie ich genezy. Właściwości psychiczne kształtują się w procesie rozwoju on- togenetycznego. Słuszność traktowania procesów psychicznych, w tym i myślenia, jako wewnętrznych, duchowych cech, jako zamkniętych w sobie funkcji duchowych, usiłował za pomocą swych badań obalić Wygotski. Wypowiadał on nieraz myśl, że procesy psychiczne kształtują się w trakcie społecznego współdziałania ludzi, ich wzajemnych kontaktów, że działanie, początkowo rozdzielone między dwie osoby staje się sposobem zachowania każdej z nich.

Czytaj więcej

Mankiet surowicówkowo-mięśniowy

Mankiet surowicówkowo-mięśniowy drenuje się z osobnego cięcia na brzuchu i przyszywa kilkoma szwami do okrężnicy esowatej. Odtwarza się ciągłość otrzewnej i zamyka jamę brzuszną. Taką samą operację wykonuje się u dziewczynek z przetokami stekowymi i poch-wowymi.

Operacja Kiesewettera jest najcenniejszą metodą w leczeniu wysokich zarośnięć naddźwigaczowych, pozwala bowiem bezpiecznie zaopatrzyć przetoki bez narażania na uszkodzenie splotów nerwowych miednicy mniejszej. Zastrzeżenie budzi ustalenie tak szerokich wskazań do tej rozległej operacji, gdyż u większości dzieci z wadami naddźwigaczowymi jest możliwe sprowadzenie odbytnicy z dostępu krzyżowo-kro- czowego bez otwarcia jamy brzusznej (1, 2, 9, 11, 26, 28, 29, 37, 40, 41, 42, 50, 51).

Czytaj więcej

Leczenie operacyjne wad wysokich

Celem operacji jest sprowadzenie zarośniętej odbytnicy w obręb zwieracza zew-nętrznego poprzez pętlę mięśnia łonowo-odbytniczego, wytworzenie prawidłowej szerokości ujścia odbytu i zamknięcie istniejących przetok.

Warunkiem pomyślnych wyników czynnościowych jest delikatne i świadome przeprowadzenie operacji w taki sposób, aby zabieg chirurgiczny nie spowodował dodatkowych uszkodzeń układu nerwowego i mięśniowego miednicy mniejszej u dzieci z już istniejącym ciężkim niedorozwojem wynikającym z samej wady.

Czytaj więcej

Klasyfikacja przedmiotów przez chorych

Na przykład, mówiąc o szafie, jeden z chorych nazywa ją „organiczną częścią przestrzeni”. Opowiadając o koledze, którego ocenia jako dobrego człowieka, zauważa: „określenie dobra jest względne, dodatnie i ujemne, jak problem elektronów i wszechświata. Zło to strona jakościowa, znaczy, trzeba dobrą. Ale złe może wyjść na dobre,

Czytaj więcej