Zaburzenia pamięci upośrednionej

Prace psychologów radzieckich wykazały, że pamięć jest złożonym, zorganizowanym działaniem, zależnym od wielu czynników: procesów poznawczych, motywacji, składników dynamicznych (Wygotski, Leontiew, Smirnow, Zinczenko, Zankow i in.). Należałoby więc oczekiwać, że choroba psychiczna, zmieniając poszczególne składniki, w różny sposób zaburza również procesy pamięci. Z prac Leontiewa wiadomo, że wprowadzenie upośred- niania sprzyja odtwarzaniu wyrazów. Jednak czynnik ten, doskonalący zapamiętywanie u ludzi zdrowych, u chorych często nie tylko nie spełnia swojej funkcji, ale staje się przeszkodą. Fakt ten został po raz pierwszy opisany w 1933 r. przez Birenbaum. Badając różnych chorych za pomocą metody piktogramów, wykazała ona, że nierzadko tracą oni umiejętność upośredniania procesu zapamiętywania.

Czytaj więcej

Elap brzuszny

Tasiemkę wprowadzoną przez tunel w mięśniu łonowo-odbytniczym i zwieraczu zewnętrznym zwija się w przestrzeni naddźwigaczowej, po czym zamyka się ranę tylną.

Elap brzuszny. Jamę brzuszną otwiera się cięciem przyśrodkowym lewym, wylania się pęcherz za pomocą szwów trakcyjnych i przecina otrzewną w załamku odbytni- czo-pęcherzowym. Uwalnia się odbytnicę z miednicy, preparując wzdłuż jej ściany i rozdziela przetokę w sposób opisany powyżej, ograniczając do minimum preparowanie w przestrzeni zapęcherzowej i poniżej bańki ślepej. Podwiązuje się tętnicę krezkową dolną pomiędzy gałązkami esiczymi lub przy aorcie i rozdziela naczynia w krezce aż do momentu uzyskania swobodnej ruchomości okrężnicy esowatej. Jeśli jej dystalna część jest nieprawidłowo rozdęta i zgrubiała, to musi być wycięta. Zazwyczaj jelito jest prawidłowe i zostaje zachowane w całości. Jeśli obwodowa część odbytnicy jest szeroka, to należy ją zwęzić szwami, nadając jej kształt lejkowaty, co ułatwia sprowadzenie.

Czytaj więcej

Rozwój jądra

Przypuszcza się, że przyczyną powstania m.d.g. jest błąd cytogenetyczny, który we wczesnym okresie zarodkowym ujawnia się nieprawidłowym rozwojem jąder płodowych, a w dalszej konsekwencji zaburzeniami rozwojowymi dróg płciowych i zewnętrznych narządów płciowych (11).

Rozwój jądra jest zwykle opóźniony, ale dzieci te dojrzewają po linii męskiej. Stężenie testosteronu w surowicy krwi jest normalne. Nie obserwuje się rozwoju gruczołu piersiowego.

Czytaj więcej

Wtórne operacje w nietrzymaniu stolca

U dzieci, u których badaniem klinicznym i rtg stwierdza się, że jelito zostało sprowadzone poza pętlę mięśnia łonowo-odbytniczego, wskazane jest wtórne prze-prowadzenie właściwą drogą. Celowi temu służą dieta małoresztkowa i wlewy do-odbytnicze wykonywane 2 razy dziennie, w ciągu 2-3 dni. Podawany doustnie metronidazol redukuje florę bakteryjną. 24 godziny przed operacją dziecko otrzymuje wyłącznie płyny i neomycynę 100 mg/kg m.c. doustnie i we wlewach.

Czytaj więcej

Po odpreparowaniu błony śluzowej

Po odpreparowaniu błony śluzowej z kikuta odbytnicy wkłuwa się długą prostą igle z nicią perlonową tuż poza ujściem przetoki i wykluwa ją poprzez tkanki miednicy na kroczu. Oba końce zabezpiecza się kleszczykami. Uruchamia się okrężnicę i przy-gotowuje do sprowadzenia w sposób opisany powyżej, po czym zamyka się prowizo-rycznie brzuch i odwraca dziecko o 180° (ryc. 12-55 a).

Czytaj więcej

Wlew

Wlew wykonany pod kontrolą monitora TV pozwala ponadto na ocenę czynnościową mięśni przepony miednicy. Wzrost napięcia pętli łonowo-odbytniczej występujący odruchowo podczas kaszlu, krzyku, głębokiego wdechu powoduje zwiększenie kąta odbytniczo-odbytowego u dzieci z wadami pośrednimi lub przesunięcie do przodu zarośniętej bańki położonej wyżej. Podczas zwiotczenia pętli, towarzyszącego napięciu mięśni brzucha, wywołanemu parciem lub uciskiem na brzuch, następuje przemieszczenie odbytnicy ku dołowi i do tyłu. Obserwacja lub wykonanie 2-3 zdjęć w projekcji bocznej umożliwia udokumentowanie tycli zmian.

Czytaj więcej

Zaburzenia dynamiki pamięci

Opisane wyżej zaburzenia pamięci miały w zasadzie charakter stały. Chociaż stopień ich wyrazistości mógł się zmieniać, to podstawowy rodzaj tych zaburzeń (zaburzenia w czasie, dezorientacja mnestyczna) był niezmienny. Pamięć osób chorych psychicznie może być jednocześnie zaburzona pod względem dynamiki. Chorzy dobrze zapamiętują i odtwarzają materiał w jakimś odcinku czasu, ale po upływie krótkiego okresu nie potrafią już tego zrobić. Na pierwszy plan wysuwają się wahania czynności pamięciowych. Jeżeli polecimy takiemu choremu zapamiętanie dziesięciu słów (przy dziesięciu powtórzeniach) i przedstawimy ilość odtworzonych słów w postaci krzywej, to będzie ona nieregularna po drugim czy trzecim powtórzeniu chory może zapamiętać sześć, siedem słów, po piątym – tylko trzy, a po ósmym – sześć, osiem słów.

Czytaj więcej