Aktywna rola eksperymentatora

Eksperyment przebiega w formie rozmowy, a więc aktywna rola eksperymentatora jest bardzo istotna – za pomocą odpowiednich pytań może on zbadać prawidłowość i głębokość rozumienia przez chorego przenośnego znaczenia oraz wyjaśnić występujące trudności. Dlatego należy zwracać uwagę na stawiane badanemu

Czytaj więcej

Wyniki leczenia

Wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego są dość ściśle związane z postacią anatomiczną wady, zależą ponadto od taktyki i techniki chirurgicznej, powikłań śród- i pooperacyjnych oraz wad towarzyszących.

W wadach niskich, gdzie zazwyczaj prawidłowo rozwinięta odbytnica przechodzi przez normalnie wykształcony i sprawny czynnościowo układ mięśniowy dna miednicy, wyniki leczenia są w większości przypadków dobre (80-95%).

Czytaj więcej

U dzieci po operacjach wad przezdźwigaczowych

U dzieci po operacjach wad przezdźwigaczowych defekografia wykazuje zazwyczaj prawidłową konfigurację oraz czynność jelita i zwieraczy.

U dzieci po operacjach wad naddźwigaczowych zazwyczaj brak czucia parcia, występuje raczej czucie pełności, brak obkurczenia końcowego odcinka jelita z powodu nieobecności zwieracza wewnętrznego. Niekiedy zagięcie kątowe połączenia jelita z kanałem ujścia jest niedostateczne i ruchomość przepony miednicy jest osłabiona. U dzieci z nietrzymaniem stolca i słabymi bądź nieczynnymi zwieraczami defekografia dokumentuje brak kątowego zagięcia obwodowej części jelita i szybki wyciek barytu obok cewnika, nawet grubego, utrudniający lub uniemożliwiający wypełnienie okrężnicy (Kelly, 1969) (38, 46).

Czytaj więcej

Choroba psychiczna przebiega zgodnie z prawami biologicznymi

Potwierdzają to również ogólne założenia psychologii radzieckiej. Działanie psychiczne kształtuje się na bazie powstających w rezultacie wychowania, nauczania i kontaktów społecznych społecznie uwarunkowanych związków. Psychologowie radzieccy (Leontiew, Łuria) niejednokrotnie podkreślali, że materialną podstawą wyższych

Czytaj więcej

Stan zwieraczy odbytu

-2. Stan zwieraczy odbytu – na podstawie zdolności do zatrzymania płynu podczas wypełniania i po wyjęciu cewnika oraz długości i szerokości kanału odbytu, który normalnie powinien być pusty.

-3. Czynność dowolną i odruchową przepony miednicy, a zwłaszcza pętli łonowo- -odbytniczej – na podstawie kąta odbytniczo-odbytowego w spoczynku i jego zmiany podczas wypróżnienia (różnica między oboma kątami odpowiada sile skurczu pętli – Berger, 1977), kaszlu, parcia czy dmuchania oraz na podstawie zstępowania i unoszenia się przepony miednicy.

Czytaj więcej

Wyniki badań radzieckich psychologów

Te twierdzenia psychologii radzieckiej, dotyczące struktury myślenia, powinny lec u podstaw analizy różnych form jego patologii. W klinice psychiatrycznej spotyka się bardzo różnorodne zaburzenia myślenia. Trudno je sklasyfikować, sprowadzić do jakichś sztywnych schematów. Można tu tylko mówić o parametrach, wokół których grupują się różne rodzaje tych zaburzeń. Uzasadnione wydaje się wyodrębnienie trzech następujących rodzajów zaburzeń myślenia: 1) zaburzenie operacyjnego aspektu myślenia, 2) zaburzenie dynamiki myślenia, 3) zaburzenie motywacyjnego komponentu myślenia.

Czytaj więcej

Znaczenie euforii podczas rozmowy

Godną uwagi właściwością zespołu Korsakowa są konfabulacje, czyli wypełnianie luk pamięciowych nie istniejącymi zdarzeniami. Na przykład jeden z chorych oświadczył, że dzisiaj „chodził do lasu na grzyby, spotkał tam Niemców i walczył z nimi”. Inny stwierdził, że „wczoraj był w domu, w fabryce, tam urządzili mu wspaniałe spotkanie”. Dla ilustracji przytaczamy fragment historii choroby pacjenta B.

Czytaj więcej

Według Rehbeina

Wskazania do tej operacji są przedmiotem kontrowersji. Wielu autorów uważa, że ze względów estetycznych należy przeszczepić przemieszczoną odbytnicę. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że operacja może spowodować zaburzenia trzymania stolca, wynikające z uszkodzenia pętli łonowo-odbytniczej, zwłaszcza że przemieszczeniu jelita towarzyszy nierzadko niedorozwój obwodowego odcinka odbytnicy ze zwieraczem wewnętrznym. Nieprawidłowo położone ujście jest zazwyczaj całkowicie sprawne czynnościowo, pod warunkiem że nie ma zwężenia. Podczas wieloletnich obserwacji, obejmujących również osoby dojrzałe, łącznie z okresem porodu, nie obserwowano trudności i powikłań.

Czytaj więcej

W wyniku błędu cytogenetycznego

Przyczyną powstania zespołu jest brak w kariotypie drugiego chromosomu płciowego. Powstanie zygoty 45,XO jest możliwe na przykład wówczas, gdy podczas nieprawidłowego podziału mejotycznego w czasie spermatogenezy oba chromosomy płciowe X i Y znajdą się w jednym plemniku, a plemnik nie zawierający chromosomu płciowego zapłodni prawidłową komórkę jajową (ryc. 13-2).

Czytaj więcej

Psychologowie radziecki vs amerykańscy

I wreszcie, występowanie omamów nie jest kontrolowane. Chorego nie można przekonać, że halucynacyjny obraz nie istnieje: „Cóż to, pan nie widzi?” sprzeciwia się chory zapewnieniom lekarza – „przecież tu stoi pies, tam w prawym kącie, uszy podniesione, sierść ruda, o tam, tam”. Albo: „Jakże to , pan nie słyszy, przecież tutaj wyraźnie męski głos rozkazuje mi podnieść rękę, zachrypnięty głos palacza”. Przekonywanie chorego jest bezcelowe ten objaw choroby ustępuje tylko wraz z poprawą ogólnego stanu pacjenta.

Czytaj więcej

Halucynacje (omamy)

Jednym z najczęściej spotykanych objawów zaburzenia spostrzegania w chorobach psychicznych są halucynacje (omamy). Halucynacjami nazywamy w psychiatrii fałszywe spostrzeganie: chorzy widzą obrazy i przedmioty, które nie istnieją, słyszą- rozmowy lub słowa przez nikogo nie wypowiadane, czują zapachy, których nie ma. Halucynacje mogą więc mieć różną modal- ność.

Czytaj więcej

Badanie rtrj

Badanie rtrj. Pozwala na uzupełnienie badania klinicznego dokładnymi i obiektywnymi danymi dotyczącymi stanu anatomicznego, czynności zwieraczowej i wrażliwości czuciowrej jelita.

Celowi temu służy defekografla według Kelly’ego (1969), wykonywana na specjalnym krzesełku lub stole, z cieniującym znaczkiem w miejscu odbytu.

Wprowadza się płytko powyżej ujścia odbytu cewnik nr 13-14, u dzieci z nietrzy- maniem nr 20-26. Pod kontrolą monitora TV wypełnia się jelito płynnym barytem, do momentu odczucia parcia lub pełności (100-400 ml). Wówczas poleca się dziecku zatrzymać podany płyn i usuwa cewnik. Po kilku sekundach na polecenie dziecko wydala środek cieniujący i ponownie zatrzymuje w razie potrzeby powtarza się

Czytaj więcej

Badanie Korobkowej

Zaburzenia zdolności do wysiłku umysłowego. Zaburzenia czynności psychicznych mają, jak powiedzieliśmy w poprzednich rozdziałach, różny charakter. W badaniach psychologicznych analizie podlegają z reguły zaburzenia procesów poznawczych (głównie myślenia), niewiele natomiast prac poświęconych jest analizie zaburzeń

Czytaj więcej