Pseudoagnozje w demencji

Badania spostrzegania wzrokowego u chorych, u których na podstawie danych klinicznych i eksperymentalno-psychologicz- nych stwierdzono otępienie pochodzenia organicznego, potwierdziły nasze przypuszczenia: chorzy ci nie rozpoznawali przedmiotów, jeśli rysunek wykonany był linią punktowaną lub w postaci sylwetki. Zaobserwowano przy tym jeszcze jedną właściwość ich spostrzegania: było ono bezładne, niezróżnicowane.

Czytaj więcej

Traktowanie przez psychologię radziecką myślenia

Traktowanie przez psychologię radziecką myślenia jako działania, które wyrosło z działania praktycznego w procesie życia jednostki, znajduje uzasadnienie w teorii Pawłowa, zgodnie z którą u podstaw myślenia leży działanie odruchowo-warunkowe, kształtujące się w doświadczeniu indywidualnym.

Tak więc, wysuwając twierdzenie o odzwierciedlającej naturze myślenia, psychologowie radzieccy odrzucają tym samym tezy idealistycznej psychologii empirycznej, która traktuje myślenie jako zdolność wrodzoną, jako funkcję wzrastającą wraz z dojrzewaniem mózgu jedynie pod względem ilościowym.

Czytaj więcej

Zaburzenia samokontroli

Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów zaburzenia osobowości jest zaburzenie samokontroli, krytycyzmu. Zaburzenie krytycyzmu może przybierać różne formy i występować w strukturze różnych procesów: myślenia, spostrzegania (Jewłachowa, Zeigarnik, Rubinsztejn) może dotyczyć własnych przeżyć psy- chopatologicznych. Zaburzenie krytycyzmu chorych psychicznie było przedmiotem badania Kożucłiowskiej. Po przeanalizowaniu różnych aspektów tego zjawiska wykazała ona jego znaczenie dla wielu problemów psychologii okazało się, że niezależnie ocl tego, jakie formy przybierał brak krytycyzmu, zawsze powodował on zaburzenie całego działania. Autorka stwierdza, że kry-tycyzm stanowi podstawę kształtowania się „najwyższych wartości człowieka”. Metody stosowane przy badaniu krytycyzmu są najlepszymi sposobami analizy cech osobowości (41, 42).

Czytaj więcej

Zaburzenia krytycyzmu myślenia

Zaburzenia celowości myślenia powstają często na skutek braku stałej kontroli własnych czynności i korelacji popełnionych błędów. Elementy tego zjawiska moglibyśmy dostrzec w strukturze tych zmian myślenia, które nazwaliśmy „wielopoziomowością”, „zniekształceniem poziomu uogólniania”. Występuje ono jednak najwyraźniej przy uszkodzeniu czołowych płatów mózgu. Ten rodzaj zaburzeń myślenia można nazwać zaburzeniem krytycyzmu.

Czytaj więcej

Utrata uwagi i koncentracji

W naszej pracowni przeprowadzane było psychologiczne badanie grupy chorych w wieku 60-83 lat. Przebieg procesów poznawczych badaliśmy za pomocą następujących technik: wyuczenie 10 słów, upośrednione zapamiętywanie (metoda Leontiewa), odtwarzanie opowiadań, ustalanie prostych analogii, wyjaśnianie metafor i przysłów. Uwidoczniła się przede wszystkim zbyt mała aktywność procesów zapamiętywania chorzy nie rozwiązywali zadań wymagających uaktywnienia tych procesów. Żaden z badanych nie potrafił odtworzyć ani jednego słowa przy zapamiętywaniu upośrednionym. Zamiast tego wymieniali oni przedmioty narysowane na obrazkach, chociaż związki między zapamiętywanym słowem a obrazkiem często były ustalane prawidłowo. Pojemność pamięci była u tych chorych bardzo mała – zapamiętywali oni średnio cztery słowa. Otrzymane krzywe zapamiętywania są płaskie (rys. 1).

Czytaj więcej

Kolejny dzień obserwacji badanego

Dnia 21 listopada przewieziony do Kliniki Psychiatrycznej Centralnego Instytutu Psychiatrii. Stan neurologiczny. Mało ruchliwy, zasypia regularnie, chodzi drobnymi krokami, bez poruszania rękami. Amimiczny. Nieco spłaszczona lewa połowa kości czołowej prawdopodobnie jest tam ubytek kostny, widoczne pulsowanie. Prawa źrenica o kształcie nieprawidłowym, rozszerzona, nie reaguje na światło. Niewielka asymetria twarzy. Lekko chwieje się przy próbie Rom- berga. Hiperkineza nie występuje. Odruchy brzuszne po stronie lewej słabsze niż po prawej. Odruchy ścięgnowe i okostnowe z kończyn górnych bardzo żywe. Odruch kolanowy ze ścięgna Achillesa obustronnie równy, ale wzmożony. Patologiczne odruchy nie występują.

Czytaj więcej