Pojęcie zdolności do pracy

Przy wykonywaniu zadań intelektualnych, wymagających dłu-gotrwałego i ukierunkowanego dążenia do celu oraz konsekwentnego wnioskowania, często ujawnia się nietrwałość produktywności umysłowej chorych. Na przykład, przy klasyfikowaniu przedmiotów wahania w funkcjonowaniu intelektualnym mogą przejawiać się nie tylko przeplataniem się rozwiązań uogólnionych i sytuacyjnych, ale także wyodrębnianiem kilku grup o jednakowej nazwie. Wnioskowanie i działanie nieprawidłowe ujawniło się też przy stosowaniu innych metod badania. A zatem zaburzenia dynamiki pamięci chorych występują jednocześnie z brakiem ciągłości wszystkich procesów psychicznych i są w istocie nie zaburzeniami pamięci w wąskim znaczeniu tego słowa, ale wskaźnikiem zmienności ogólnych możliwości intelektualnych chorych, ich męczliwości.

Pojęcie zdolności do pracy posiada wiele aspektów i czynników jest to zarówno stosunek do otoczenia i do siebie samego, postawa przyjęta przez człowieka w określonej sytuacji, jak i zdolność do kontrolowania swojego zachowania, celowości i trwałości wysiłków, umiejętność pokonywania zmęczenia i przesycenia. W omawianych przez nas przypadkach mowa jest przede wszystkim o wpływie męczliwości na działania mnestyczne.

Można założyć, że zaburzenia dynamiki działania mnestyczne- go są szczególnym rodzajem przejawiania się ograniczenia zdolności chorych do pracy umysłowej, przejawem jej nietrwałości. Należy zaznaczyć, że zaburzenia strony dynamicznej działania pamięci można kompensować przez zastosowanie metod upośred- niania. Na co dzień chorzy sami stosują tę metodę, stwierdzając: „Zaczęłam już stawiać sobie stopnie za pamięć” „Zaznaczę coś sobie, żeby mi się przypomniało”. Szczególnie wyraźnie występuje to w eksperymencie psychologicznym. Czasami występowa^ ły jednak zjawiska paradoksalne: operacja upośredniania (np. za pomocą piktogramów) powodowała nie polepszenie, lecz pogorszenie się procesu odtwarzania. Wiadomo, że upośrednienie swych czynności jest ważną właściwością działania psychicznego człowieka dojrzałego, że jednym ze wskaźników rozwoju psychicznego dziecka jest kształtowanie się umiejętności upośrednienia własnych czynności. Normalnie to upośrednienie nie przesłania sobą treści ddziałania. Mimo, że akt upośrednienia wymaga pewnego wysiłku, nie zaburza on ani przyswajania, ani spostrzegania, ani też logicznego toku oceniania i wnioskowania.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>