Category Psychologia kliniczna

Choroba psychiczna przebiega zgodnie z prawami biologicznymi

Potwierdzają to również ogólne założenia psychologii radzieckiej. Działanie psychiczne kształtuje się na bazie powstających w rezultacie wychowania, nauczania i kontaktów społecznych społecznie uwarunkowanych związków. Psychologowie radzieccy (Leontiew, Łuria) niejednokrotnie podkreślali, że materialną podstawą wyższych

Czytaj więcej

Stan zwieraczy odbytu

-2. Stan zwieraczy odbytu – na podstawie zdolności do zatrzymania płynu podczas wypełniania i po wyjęciu cewnika oraz długości i szerokości kanału odbytu, który normalnie powinien być pusty.

-3. Czynność dowolną i odruchową przepony miednicy, a zwłaszcza pętli łonowo- -odbytniczej – na podstawie kąta odbytniczo-odbytowego w spoczynku i jego zmiany podczas wypróżnienia (różnica między oboma kątami odpowiada sile skurczu pętli – Berger, 1977), kaszlu, parcia czy dmuchania oraz na podstawie zstępowania i unoszenia się przepony miednicy.

Czytaj więcej

Wyniki badań radzieckich psychologów

Te twierdzenia psychologii radzieckiej, dotyczące struktury myślenia, powinny lec u podstaw analizy różnych form jego patologii. W klinice psychiatrycznej spotyka się bardzo różnorodne zaburzenia myślenia. Trudno je sklasyfikować, sprowadzić do jakichś sztywnych schematów. Można tu tylko mówić o parametrach, wokół których grupują się różne rodzaje tych zaburzeń. Uzasadnione wydaje się wyodrębnienie trzech następujących rodzajów zaburzeń myślenia: 1) zaburzenie operacyjnego aspektu myślenia, 2) zaburzenie dynamiki myślenia, 3) zaburzenie motywacyjnego komponentu myślenia.

Czytaj więcej

Znaczenie euforii podczas rozmowy

Godną uwagi właściwością zespołu Korsakowa są konfabulacje, czyli wypełnianie luk pamięciowych nie istniejącymi zdarzeniami. Na przykład jeden z chorych oświadczył, że dzisiaj „chodził do lasu na grzyby, spotkał tam Niemców i walczył z nimi”. Inny stwierdził, że „wczoraj był w domu, w fabryce, tam urządzili mu wspaniałe spotkanie”. Dla ilustracji przytaczamy fragment historii choroby pacjenta B.

Czytaj więcej

Według Rehbeina

Wskazania do tej operacji są przedmiotem kontrowersji. Wielu autorów uważa, że ze względów estetycznych należy przeszczepić przemieszczoną odbytnicę. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że operacja może spowodować zaburzenia trzymania stolca, wynikające z uszkodzenia pętli łonowo-odbytniczej, zwłaszcza że przemieszczeniu jelita towarzyszy nierzadko niedorozwój obwodowego odcinka odbytnicy ze zwieraczem wewnętrznym. Nieprawidłowo położone ujście jest zazwyczaj całkowicie sprawne czynnościowo, pod warunkiem że nie ma zwężenia. Podczas wieloletnich obserwacji, obejmujących również osoby dojrzałe, łącznie z okresem porodu, nie obserwowano trudności i powikłań.

Czytaj więcej

W wyniku błędu cytogenetycznego

Przyczyną powstania zespołu jest brak w kariotypie drugiego chromosomu płciowego. Powstanie zygoty 45,XO jest możliwe na przykład wówczas, gdy podczas nieprawidłowego podziału mejotycznego w czasie spermatogenezy oba chromosomy płciowe X i Y znajdą się w jednym plemniku, a plemnik nie zawierający chromosomu płciowego zapłodni prawidłową komórkę jajową (ryc. 13-2).

Czytaj więcej

Obowiązki K. jako sanitariusza

Obowiązki K. jako sanitariusza polegały na tym, że razem z innymi przenosił chorych z pawilonu do pawilonu. Sumiennie, nie szczędząc sił, wykonywał to dopóki go obserwowano. Wystarczyło jednak, by ktoś odwrócił jego uwagę, zawołał go, a potrafił zostawić nosze ,,na chwilkę” i potem w ogóle do nich nie wrócić. Przeniesiono go na

Czytaj więcej

Pracownie terapii zajęciowej

Łatwy w kontakcie, chętny do rozmowy, wesoły, chętnie podporządkowuje się regulaminowi szpitalnemu, ale jeśli koledzy proponują mu coś naruszającego ten regulamin bez sprzeciwu przyłącza się do nich. Na prośbę kolegów często gra na bałałajce, śpiewa, ale pozostawiony samemu sobie, bezczynnie siedzi

Czytaj więcej

Rozmowa z lekarzem o sprawach nie związanych z badaniem

Jednocześnie jednak ociąga się z wykonaniem zadania, próbuje nawiązać z lekarzem rozmowę o sprawach nie związanych z badaniem. Mimo, że eksperymentator cały czas podkreśla, iż zadanie ma na celu zbadanie pamięci, chory wcale nie dziwi się, gdy nie jest proszony o odtworzenie jakiegoś słowa. Nie jest też zażenowany, że

Czytaj więcej

Próba Kraepelina

W rozdziale tym chcemy zatrzymać się nie na zaburzeniu zdoi ności do pracy umysłowej w ogóle, a na tych zaburzeniach zdolności do wysiłku umysłowego, które są wynikiem fizycznego wyniszczenia organizmu (według klasyfikacji Korobkowej jest to najbliższe zaburzeniu dynamiki działania). Nabyte w ciągu życia nawyki, operacje umysłowe nierzadko są w takich przypadkach zachowane, a mimo to chory nie jest w stanie

Czytaj więcej

Charakterystyka działań chorych

Na przykład, układając mozaikę bez żadnego planu i uwzględniania podstawowych linii przedstawionego wzorca, biernie przemieszczali przypadkowo wyjmowane elementy, nie wykorzystywali podsuwanych im metod przy następnych próbach wykoonania tej samej czynności. Analogicznie wyglądała nauka wiersza i inne zadania.

Czytaj więcej

Umowność rysunku

I chociaż ta operacja upośredniania nie sprawia trudności nawet dzieciom, wielu chorym wytworzenie

i zapamiętanie takiej umowności przychodzi z trudem. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze potrafią oni oddać rysunkiem cały obszar znaczeniowy danego słowa. Dla niektórych umowność rysunku jest na tyle bezprzedmiotowa

Czytaj więcej

Zaburzenia pamięci upośrednionej cz. II

W drugim sposobie występuje umownie wyrażone pojęcie, które jest mniej ogólne od podanego do zapamiętania pierwsze powinno pełnić funkcję jakby znaku umownego dla drugiego. Na przykład, to samo słowo „rozwój” może być podane w węższym znaczeniu, jak np. „rozwój przemysłu”, „rozwój umysłowy”, „rozwój fizyczny” itp.

Czytaj więcej