Category Psychologia kliniczna

>Badania zaburzeń pamięci podyktowane są praktycznymi potrzebami kliniki psychiatrycznej.

Z jednej strony można tu wymienić prace wielu współczesnych autorów zachodnich, którzy ograniczyli się do stwierdzenia istnienia lub też braku organizacjji zapamiętywania przy zaburzeniach psychicznych (Bergson, Kanto, 1960 Osborn, 1960 Wallach, Underwood, 1964 i in.)r oraz poglądy współczesnych zwolenników

Czytaj więcej

Analiza zaburzeń pamięci

Sieczanow wypowiedział godne uwagi słowa, że pamięć jest złożonym działaniem uogólnionym: „Najprostsze obserwacje przekonują nas, że wiadomości w umyśle dorosłego człowieka nie są poukładane przypadkowo, lecz w określonym porządku, jak książki w bibliotece” (99, s. 436).

Z psychologii ogólnej wiadomo, że

Czytaj więcej

Duży wpływ na badania patopsychologiczne w dziedzinie myślenia wywarły tezy szkoły wiirzburskiej

Założenia psychologii asocjacyjnej miały ogromny wpływ na badania w zakresie patologii myślenia. Twierdzono, że zaburzenia myślenia wywodzą się z zaburzeń innych funkcji. Dokonywano prób wykazania, że u podstaw zaburzeń myślenia leżą zaburzenia tzw. funkcji intelektu: pamięci, uwagi. Na przykład zaburzenia myślenia chorych

Czytaj więcej

Analiza różnych form patologii myślenia

Analiza różnych form patologii myślenia dostarczyła obfitego materiału, przemawiającego za koniecznością uznania specyfiki ludzkiego myślenia. Dane eksperymentalnych badań psychologicznych przekonywająco wykazują, że myślenie należy traktować jako rodzaj działania rozwijającego się w ciągu całego życia (Wy- gotski, Galperin, Leontiew, Rubinsztejn).

Jak już wspominaliśmy, analizy zaburzeń myślenia

Czytaj więcej

Wyobrażenie o świecie przez schizofreników

Klasyfikacji może on dokonywać na poziomie mniej lub bardziej uogólnionym, ale obiektywne znaczenie przedmiotu, podlegającego tej operacji, pozostaje niezmienione. Dlatego cechy, na podstawie których dokonuje się klasyfikacji, aktualizujące się skojarzenia, są w znacznym stopniu standardowe i powszechne.

U wielu chorych

Czytaj więcej

Znaczące i istotne jest dla człowieka to, co nabrało sensu w jego życiu

Znaczące i istotne jest dla człowieka to, co nabrało sensu w jego życiu. Nie częstość pojawiania się jakiejś cechy czy właściwości przedmiotu czyni ją ważną lub istotną, a ten sens, rola, którą cecha ta odegrała w życiu człowieka. Ważność cechy i właściwości, znaczenie samego przedmiotu, czy zjawiska zależą od tego, jaki sens nadają one

Czytaj więcej

Eksperymenty wymagające wyodrębniania i selekcji cech

Już przy analizie tego rodzaju patologii myślenia, który nazwaliśmy „zniekształceniem procesu uogólniania”, możemy mówić o zaburzeniu motywacyjnego komponentu myślenia. Jak widzieliśmy, chorzy o tego rodzaju zaburzeniach, kierowali się w swym rozumowaniu cechami i właściwościami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych

Czytaj więcej

Konieczność kształtowania motywu do działania

Wygotski stale podkreślał, że myśl nie jest ostatnią instancją, że rodzi się ona nie z innej myśli a z motywującej sfery naszej świadomości, która ogarnia zainteresowania i potrzeby, uczucia 1 emocje. Przy budowaniu swej teorii etapowego kształtowania działań

Podstawy pat ©psychologii intelektualnych Galperin również

Czytaj więcej

Paradoksalna stabilizacja jakiegoś kręgu znaczeń

W pełni usprawiedliwione jest twierdzenie autora, że redukcja motywów doprowadza do pogorszenia działania. Zubożenie działania wpływa też „zwrotnie”, powodując, że nie kształtują się nowe motywy.

Analiza danych z historii choroby badanych również wykażała osłabienie pobudzającej funkcji motywów i przekształcenie się

Czytaj więcej

Zachowanie chorych na schizofrenię prostą

Oprócz tego, że każdy z nich wybierał nie mniej niż trzy zadania (jeżeli nie mieścił się w wyznaczonym czasie, dodawało mu się jeszcze kilka minut umożliwiając zakończenie trzeciej próby), wykonywał on jeszcze kilka czynności próbnych. Wszyscy badani oświadczali, że przy wyborze zadań kierowali się oceną stopnia ich

Czytaj więcej

Zawężenie kręgu spraw znaczących motyw

Wyraża się to czasami tym, że osłabiona zostaje funkcja sensotwórcza motywu, który przekształca się w motyw „znany”. Na przykład chory wie, że trzeba się opiekować bliskimi a jednocześnie nie pracuje i pozwala, aby utrzymywała go matka staruszka.

Czytaj więcej

Zaburzenia krytycyzmu myślenia – ciąg dalszy

Na przykład cliorzy, ledwo spojrzawszy na obrazki, zaczynają łączyć w grupy te z nich, które leżą obok siebie. Jeden z takich chorych utworzył grupę, w której znalazły się: niedźwiedź, termometr, łopata, szafa do drugiej grupy zaliczył on obrazki znajdujące się na krańcach stołu i przedstawiające: grzyb, ptaka, rower. Nie było więc w tym

Czytaj więcej

Tendencja do wymieniania znajdujących się przed oczyma przedmiotów

Usłyszawszy, jak inny chory mówił, że dostał na śniadanie kiełbasę chory, który opowiadał, o kawce, która po przemalowaniu piór poleciała do gołębnika, mówi: „I gołębie nie poczęstowały jej kiełbasą”. Szczególnie wyraźnie zjawisko „nie- trzymania wątku” występowało w eksperymencie na skojarzenia. Odpowiedziami były tu często nazwy

Czytaj więcej