Wyniki badań radzieckich psychologów

Te twierdzenia psychologii radzieckiej, dotyczące struktury myślenia, powinny lec u podstaw analizy różnych form jego patologii. W klinice psychiatrycznej spotyka się bardzo różnorodne zaburzenia myślenia. Trudno je sklasyfikować, sprowadzić do jakichś sztywnych schematów. Można tu tylko mówić o parametrach, wokół których grupują się różne rodzaje tych zaburzeń. Uzasadnione wydaje się wyodrębnienie trzech następujących rodzajów zaburzeń myślenia: 1) zaburzenie operacyjnego aspektu myślenia, 2) zaburzenie dynamiki myślenia, 3) zaburzenie motywacyjnego komponentu myślenia.

Cechy myślenia chorego rzadko mieszczą się w granicach jednego tylko rodzaju zaburzeń. Najczęściej w strukturze patologicznego myślenia obserwuje się mniej lub bardziej złożone połączenia różnych rodzajów. Na przykład, zaburzenie procesu uogólniania u jednych chorych łączy się z zaburzeniami celowości myślenia, u innych – z różnorodnymi zaburzeniami jego dynamiki. 1. Zaburzenia operacyjnej strony myślenia. Myślenie – jako uogólnione i upośrednione odzwierciedlenie rzeczywistości – w praktyce występuje jako przyswajanie i wy-korzystywanie wiadomości, jako nabywanie i stosowanie nowych sposobów dokonywania operacji intelektualnych. To przyswajanie nie polega na prostym gromadzeniu faktów, lecz na analizowaniu i syntetyzowaniu, uogólnianiu i abstrahowaniu. Myślenie opiera się na znanym systemie pojęć, które umożliwiają odzwierciedlanie rzeczywistości w uogólnionych i abstrakcyjnych formach.

Jak słusznie wskazuje Rubinsztejn w swojej pracy pt. O myśleniu i drogach poznania, uogólnienie jest skutkiem analizy ukazującej istotne związki występujące między zjawiskami i przedmiotami. Oznacza ono nowy stosunek do przedmiotów, możliwość tworzenia między nimi nowych związków. Z drugiej strony, umożliwia ono tworzenie więzi między samymi pojęciami. Ustanowione i uogólnione poprzednio systemy związków nie zanikają uogólnianie dokonuje się nie tylko poprzez nowe uogólnianie pojedynczych przedmiotów, a poprzez uogólnianie poprzed-nich uogólnień.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>